[Naver 지식인] 반복문에 대한 질문

개발 노트/지식 In  2012.09.11 23:04 

안녕하세요. 개발자 명월입니다.

 

지식인 질문 내용입니다.

 

 

http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1040102&docId=158220002

 

답변 내용입니다.

 

안녕하세요 개발자 명월입니다.

답변 내용입니다.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace kin_1__20120911{
     class Program{
          static void Main(string[] args){
               String sel = "";
               String _buf;
               while (true) {
                     Console.Write("지금 몇월입니까? ");
                     _buf = Console.ReadLine();
                      if (_buf == "1" || _buf == "12" || _buf == "2") {
                               Console.WriteLine("겨울입니다.");
                      }
                      else if (_buf == "3" || _buf == "4" || _buf == "5")
                      {
                               Console.WriteLine("봄 입니다.");
                      }
                      else if (_buf == "6" || _buf == "7" || _buf == "8")
                      {
                               Console.WriteLine("여름입니다.");
                      }
                      else if (_buf == "9" || _buf == "10" || _buf == "11")
                     {
                              Console.WriteLine("가을입니다.");
                     }
                     else {
                             Console.WriteLine("잘 못 입력하였습니다.");
                     }

                     while(true){
                             Console.Write("다시 검색하시겠습니까? Y/N? ");
                             sel = Console.ReadLine();
                             if (sel == "Y" || sel == "y" || sel == "N" || sel == "n") {
                                     break;
                             }
                    }
                    if (sel == "N" || sel == "n") {
                             break;
                    }
             }
        }
    }
}

첨부 코드와 결과 화면은 제 블로그에 올려 놓겠습니다.

 

예제 내용입니다.

 

 

결과 화면입니다.

 


댓글 0개가 달렸습니다.
댓글쓰기